Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2024
Lượt xem: 68
Ngày 30/12/2023, Đ/c Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu đã ký ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND về việc triên khai công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2024

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh CCHC; tập trung xây dựng, triển khai đồng bộ và có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh quy định tại Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, năng lực, tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ, nhất là công chức trực tiếp giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC).

Cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong việc giải quyết TTHC, lấy đó làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của các cấp, các ngành, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Nâng cao Chỉ số CCHC của huyện và Chỉ số CCHC của các xã, thị trấn năm 2024 và những năm tiếp theo. 

 

Yêu cầu của Kế hoạch trong năm 2024 là: Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn xác định việc nâng cao Chỉ số CCHC là thước đo quan trọng đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cải thiện Chỉ số phải gắn với chỉ tiêu nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội.

Xác định cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao Chỉ số CCHC của huyện.

Nâng cao các Chỉ số CCHC phải đạt mục tiêu vì sự hài lòng của người dân, tổ chức; đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong thực hiện CCHC.

Đưa kết quả triển khai nâng cao các Chỉ số CCHC là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại công tác CCHC, thi đua khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì và nâng cao hiệu quả triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 trong giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị và UBND xã, thị trấn. Chủ động nghiên cứu, sáng tạo, áp dụng những sáng kiến, giải pháp, cách làm mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC. 

UBND huyện cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện 8 nhiệm vụ về CCHC, đó là:

(1)  Công tác chỉ đạo điều hành về CCHC;

(2)  Công tác Cải cách thể chế

(3)  Công tác cải cách TTHC (trọng tâm là việc tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn);

(4)  Công tác Cải cách tổ chức bộ máy;

(5)  Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC;

(6)  Công tác cải cách tài chính công;

(7)  Hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước;

(8)  Tổ chức kiểm tra về công tác CCHC.

Để thực hiện tốt 8 nhiệm vụ này, UBND huyện giao cho Thủ trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị xây dựng kế hoạch CCHC năm 2024, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp chủ yếu, phân công tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC của ngành, địa phương mình cho phù hợp. Có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch của huyện và Kế hoạch của đơn vị đã xây dựng, đặc biệt là đối với các lĩnh vực giải quyết TTHC theo cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông, việc tiếp nhận, giải quyết các phản ánh (nếu có) của tổ chức, công dân./.

                   Trần Thị Huyền

     Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện
image advertisement

image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Trung
Địa chỉ : UBND xã Hải Trung - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaitrung.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ban – Phó Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang