Tuyên truyền CCHC: Bộ Nội vụ Triển khai khảo sát đánh giá CCHC, đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN năm 2024
Lượt xem: 30

Ngày 12/01/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 20/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá CCHC và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN giai đoạn 2021-2030”. Theo đó, mục tiêu chung của nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC của Chính phủ năm 2024, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ theo hướng lấy người dân làm trung tâm, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu cụ thể:

Triển khai khảo sát đánh giá CCHC, đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN trên cơ sở tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; cung cấp dữ liệu để xây dựng, tham mưu cho Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ công bố Chỉ số CCHC (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) năm 2024.

Triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia lồng ghép qua bộ Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân.

Xây dựng, cung cấp cơ sở dữ liệu trực tuyến về việc tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện CCHC của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương trên Trang Thông tin điện tử CCHC nhà nước (địa chỉ là: caicachhanhchinh.gov.vn).

Thông tin, tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức, người dân, xã hội về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, hoạt động, kết quả hoạt động của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương về CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Cung cấp thông tin kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện CCHC của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương.

Xây dựng, cung cấp các phương tiện, công cụ dễ dàng, tin cậy để người dân, xã hội tích cực tham gia giám sát, góp ý đối với các chính sách, quy định, hoạt động, kết quả CCHC nhà nước của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

Kế hoạch yêu cầu, việc tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo: Tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật và các quy định khác liên quan. Đáp ứng yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 979/QĐ-BNV ngày 18/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá CCHC và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN giai đoạn 2021-2030”. Có sự tham gia của người dân, sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Đạt mục tiêu, kết quả đề ra, chất lượng hiệu quả, tiết kiệm.

Phòng Nội vụ 
image advertisement

image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Trung
Địa chỉ : UBND xã Hải Trung - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaitrung.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ban – Phó Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang