Tình hình chính trị đảng bộ xã Hải Trung
Lượt xem: 632

Đảng bộ xã Hải Trung trải qua 70 năm thành lập và trưởng thành, hiện nay có 614 đảng viên sinh hoạt tại 25 chi bộ; Ban chấp hành Đảng bộ có 15 đồng chí; 75 đồng chí cấp uỷ viên cơ sở; trong Đảng bộ có 347 đồng chí đảng viên được tặng huy hiệu Đảng, trong có 11 đồng chí Huy hiệu 65, 60 tuổi đảng; 60 đồng chí Huy hiệu 55, 50 tuổi đảng; 145 đồng chí Huy hiệu 40 tuổi đảng; 131 đồng chí Huy hiệu 30 tuổi đảng; Đảng bộ đạt “Trong sạch vững mạnh” nhiều năm liền, hàng năm có 90% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém.

C«ng t¸c x©y dùng §¶ng, x©y dùng chÝnh quyÒn vµ hÖ thèng chÝnh trÞ lu«n ®­îc xem träng, nhÊt lµ viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt Trung ­¬ng IV kho¸ XI cña §¶ng nh÷ng yªu cÇu cÊp b¸ch  vÒ x©y dùng жng trong t×nh h×nh míi, c¸n bé ®¶ng viªn thùc hiÖn kiÓm ®iÓm tù phª b×nh vµ phª b×nh nghiªm tóc, chÆt chÏ, cã gi¸m s¸t kiÓm tra th­êng xuyªn g¾n víi viÖc häc tËp, lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh; ®éi ngò c¸n bé chñ chèt, c¸n bé, c«ng chøc, cÊp uû c¬ së g­¬ng mÉu chÊp hµnh, nªu g­¬ng thùc hiÖn c¸c ChØ thÞ, NghÞ quyÕt, c¸c quy ®inh cña §¶ng ®ång thêi chÞu sù gi¸m s¸t cña tæ chøc ®¶ng, cña quÇn chóng nh©n d©n, cã biÖn ph¸p cô thÓ ph¸t huy ­u ®iÓm, kh¾c phôc h¹n chÕ thiÕu sãt, trung thùc tr­íc §¶ng, tr­íc Nh©n d©n vÒ mäi ho¹t ®éng c«ng t¸c cèng hiÕn phÊn ®Êu cña m×nh, ®ång thêi x©y dùng ®oµn kÕt vµ nç lùc thi ®ua hoµn thµnh nhiÖm vô mµ §¶ng vµ nh©n d©n giao cho, x©y dùng §¶ng bé trong s¹ch v÷ng m¹nh, chÝnh quyÒn v÷ng m¹nh, c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n tiªn tiÕn, gãp phÇn quan träng x©y dùng n©ng cao chÊt l­îng chÝnh trÞ t­ t­ëng trong toµn ®¶ng bé vµ nh©n d©n, ®Ò cao tinh thÇn thi ®ua phÊn ®Êu x©y dùng x· héi ngµy thªm tèt ®Ñp.

 

Tin liên quan
image advertisement

image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Trung
Địa chỉ : UBND xã Hải Trung - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaitrung.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ban – Phó Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang